lujiang-shijichansi

阿弥陀佛!实际禅寺道德讲堂报名中。 开课时间:2018年12月29日。
当前位置:首页 - 智慧法语 - 世间人为什么有那么多人会受贫穷、多病、残障果报?